PREINSCRIPCIÓ 2016-2017

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A LES ESCOLES BRESSOL PÚBLIQUES DE RIPOLLET PER AL CURS 2016-2017

DATES DE PORTES OBERTES

 


ESCOLA BRESSOL PÚBLICA LA RODETA DEL MOLÍ

Dilluns, 18 d'abril de 2016, a les 18:00h.


ESCOLA BRESSOL PÚBLICA LA VEREMA

Dimarts, 19 d'abril de 2016, a les 18:00h.
XERRADA INFORMATIVA AL CENTRE CULTURAL
Dilluns, 25 d'abril a les 18:00h.


DATES DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

DEl 2 al 13 de maig de 2016
 • Matins de les 10:00h. a les 13:00h.
 • Tardes de les 15:00h. a les 18:00h.
Les sol·licituds, s'haurien de presentar a l'escola sol·licitada en primera opció, en les dates i horari establerts

PUBLICACIÓ DE LLISTES BAREMADES: 

23 DE MAIG
A les dues escoles bressol i a la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Ripollet

TERMINI PER PRESENTAR RECLAMACIONS A LES LLISTES BAREMADES:

24, 25 I 26 DE MAIG
Les reclamacions s'han de presentar a l'escola on s'ha entregat la sol·licitud

SORTEIG PÚBLIC
26 de maig a les 12:00h. al centre cultural.

PUBLICACIÓ DE LLISTES AMB L'ALUMNAT ADMÈS: 
3 DE JUNY
A les dues escoles bressol i a la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Ripollet

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR EN TOTS ELS CASOS
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o nena, si en disposa.DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL CRITERI O ELS CRITERIS DE PRIORITATa) Criteris generals

 • Germans de l'alumne o alumna escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballenen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, amb una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu).
Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Barem: 40 punts

Documentació: cap, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies.


 • Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.
Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts. 

Documentació: Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036)


 • Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec.
Barem: 10 punts

Documentació: acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.
 

 • Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.
Barem: 10 punts

Documentació: Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.
Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.


b) Criteris complementaris

 • L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.
Barem: 15 punts

Documentació: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

 • L'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.
Barem: 10 punts

Documentació: informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s'indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

MATRÍCULA
el vostre fill o filla ha obtingut plaça a les escoles bressol, segons llistes publicades el 3 de juny, heu de telefonar, de 9:00 a 13:00h.  a la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Ripollet (935046008), i demanar data i hora per fer la matrícula

Documentació que cal aportar per formalitzar la matrícula  

·  Una fotocòpia del carnet de vacunacions amb les dates i les dosis de vacunes que ha rebut l'infant. Si no teniu el carnet de vacunacions, heu de presentar un certificat mèdic oficial amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents. Si el nen o la nena no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

·  Dues fotografies de carnet del nen o nena.


·  Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta bancària en la qual es domiciliarà el rebut .


·  Si en el moment de fer la preinscripció no vàreu presentar el DNI o NIE d'algun dels dos pares o tutors legals que consten en el llibre de família, hauríeu de portar-lo.


·  Si en el moment de fer la sol·licitud, vàreu presentar el certificat de convivència per al·legar punts de proximitat, ara heu d'aportar el DNI renovat, amb la nova adreça.


Ċ
Anna Salvatella Terradas,
25 abr 2016, 7:38
Comments