PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A LES ESCOLES BRESSOL PÚBLIQUES DE RIPOLLET PER AL CURS 2018-2019
Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar a la Regidoria d’Educació (Rambla Sant Jordi, 6), en les dates i horari establerts.

Del 2 a l'11 de maig de 2017
  • Matins de les 10:00h. a les 13:00h.
  • Tardes (dimecres i divendres) de les 15:00h. a les 19:00h.
Podeu descarregar la sol·licitud a la part de baix d'aquesta pàgina.

Publicació de llistes amb punts 

El 22 de maig
A les dues escoles bressol i a la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Ripollet

Termini per a presentar reclamacions a les llistes amb punts

Del 23, 24 I 25 de maig
Les reclamacions s'han de presentar a l'escola escollida en primer lloc

Sorteig públic

El 25 de maig a les 12:00h. al centre cultural.

Publicació de llistes amb l'alumnat admès 

l'1 DE JUNY
A les dues escoles bressol i a la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Ripollet

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR EN TOTS ELS CASOS
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL CRITERI O ELS CRITERIS DE PRIORITAT

a) Criteris generals

  • Germans de l'alumne o alumna escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballenen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, amb una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu).
Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Barem: 40 punts

Documentació: cap, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies.


  • Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.
Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts. 

Documentació: Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036)


  • Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec.
Barem: 10 punts

Documentació: acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.
 

  • Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.
Barem: 10 punts

Documentació: Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.
Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.


b) Criteris complementaris

  • L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.
Barem: 15 punts

Documentació: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

  • L'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.
Barem: 10 punts

Documentació: informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s'indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

MATRÍCULA
Si el vostre fill o filla ha obtingut plaça a les escoles bressol, segons llistes publicades l'1 de juny, ens posarem en contacte amb vosaltres, per tal de formalitzar la matrícula. 

Documentació que cal aportar per formalitzar la matrícula  

·  Una fotocòpia del carnet de vacunacions amb les dates i les dosis de vacunes que ha rebut l'infant. Si no teniu el carnet de vacunacions, heu de presentar un certificat mèdic oficial amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents. Si el nen o la nena no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

·  Dues fotografies de carnet del nen o nena.


·  Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta bancària en la qual es domiciliarà el rebut .


·  Si en el moment de fer la preinscripció no vàreu presentar el DNI o NIE d'algun dels dos pares o tutors legals que consten en el llibre de família, hauríeu de portar-lo.


·  Si en el moment de fer la sol·licitud, vàreu presentar el certificat de convivència per al·legar punts de proximitat, ara heu d'aportar el DNI renovat, amb la nova adreça.


A la part de baix d'aquesta pàgina trobareu aquesta informació en PDF per descarregar.

Ċ
Anna Salvatella Terradas,
12 abr 2018 2:37
Ċ
Anna Salvatella Terradas,
27 abr 2018 2:55